İLAN
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK  ŞEFLİĞİNCE
SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZ MALLAR
 
SIRA
KÖY/ MAH
ADA
PARSEL
CİNSİ
MİKTARI               ( M2 )
HAZ. HİS. (M2)
İMAR DURUMU
TAHMİNİ BEDEL  ( TL )
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
 
 
 
 
 
1
Boncuklu  Mahallesi
-
150
Hali Arazi
11.411,42 m2
Tam
İmarsız
163.000,00 TL
48.900,00 TL  
    21.02.2019
10:00
 
 
 
 
1-Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Ergani Milli Emlak Şefliği odasında İhale    Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 
          a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
 
 
         b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
 
         c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdan fotokopisi ( aslını ihale sırasında göstermeleri kaydıyla ) vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 
 
         d) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
 
 
   3-Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
   
   4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin  % 30'u oranında alınacaktır.
 
 
   5-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ergani  Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
       
    6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
    7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.
 
 
    8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      İLAN OLUNUR